Regulamin Runmageddonu Sahara 2020

 

I. ORGANIZATOR

ORGANIZATOREM wydarzenia RUNMAGEDDON SAHARA, zwanego dalej IMPREZĄ, są:

  • EXTREME EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą EXTREME EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-640 Warszawa, ul. Jana Chryzostoma Paska 21), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595982, o kapitale zakładowym w wysokości 9.000 zł, firma logistyczna
  • AT ANIMATOR, Marcin Szopa 43-502 Czechowice-Dziedzice Ul. Dolna 10  NIP: 652-135-13-08  Koncesja organizatorów Turystyki: 1104, Gwarancja Ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA M514565, Wysokość Zabezpieczenia Finansowego 312757,50 zł.

II. CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

1. IMPREZA jest wieloetapowym biegiem terenowym, którego trasy wytyczone są na terenach pustynnych i górskich

2. Podstawowym formatem biegu jest formuła „SAHARA 50 z przeszkodami”, w ramach której w trakcie trzech etapów UCZESTNICY pokonają dystans o długości do 50 kilometrów. Rywalizacja SAHARA 50 rozgrywana jest w formule biegu przeszkodowego „SAHARA 50 z przeszkodami” jak i biegu terenowego „SAHARA 50 bez przeszkód”.

3. Opcjonalnym formatem biegu jest formuła SAHARA 120, w ramach której w trakcie trzech etapów UCZESTNICY pokonają dystans o długości do 120 kilometrów. Rywalizacja w formacie SAHARA 120 jest rozgrywana w ramach formuły biegu przeszkodowego – „SAHARA 120 z przeszkodami” i biegu terenowego „SAHARA 120 bez przeszkód”.

4. UCZESTNICY IMPREZY mogą podjąć decyzję o starcie w jakiejkolwiek formule SAHARA przed startem do każdego etapu. Zmiana formuły w stosunku do zadeklarowanej przed rozpoczęciem imprezy wiąże się jednak z wykluczeniem zawodnika z klasyfikacji.

5. Informację o starcie w danej formule SAHARA UCZESTNIK musi przekazać ORGANIZATOROWI najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy RUNMAGEDDON SAHARA.

6. ORGANIZATOR prowadzi pomiar czasu każdego zawodnika w godzinach, minutach i sekundach.

7.  Klasyfikacja zawodników jest prowadzona na podstawie czasów uzyskanych przez zawodników oddzielnie dla każdego z dystansów, wspólnie dla zawodników biegnących z przeszkodami i bez. Zawodnicy na dystansie z przeszkodami otrzymują premie punktowe za ich pokonanie. Klasyfikacja końcowa jest prowadzona na podstawie sumy czasów danego zawodnika ze wszystkich etapów biegu. Zawodnik, który nie ukończył wszystkich etapów danego dystansu lub zmienił dystans w trakcie imprezy nie będzie klasyfikowany.

8. ORGANIZATOR ma prawo ustalić limity czasowe na pokonanie tras poszczególnych etapów. O limicie czasowym danego odcinka zawodnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu biegu.

9. W trakcie IMPREZY UCZESTNICY będą zakwaterowani w namiotach na BIWAKU zlokalizowanym                       w terenie oraz w hotelach.

10. Przez BIWAK rozumie się obóz namiotowy wyposażony w polowe umywalnie, toalety oraz infrastrukturę ORGANIZATORA.

11. W IMPREZIE mogą wziąć udział wyłącznie UCZESTNICY, przez których rozumie się osoby, które dokonały REJESTRACJI do udziału w IMPREZIE zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wniosły wszystkie wymagane opłaty na konto ORGANIZATORA w całości.

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

1. IMPREZA odbędzie się w dniach od 20 do 26 marca 2020 (termin może ulec zmianie do 3 dni w zależności od dostępności lotów i zakwaterowania, ostateczna data zostanie podana najpóźniej 60 dni przed rozpoczęciem imprezy).

2. IMPREZA odbędzie się w Maroko.

3. W przypadku zaistnienia ważnych powodów związanych z bezpieczeństwem UCZESTNIKÓW ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca IMPREZY, przy czym UCZESTNICY zostaną o tym poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej IMPREZY oraz w formie poczty elektronicznej przesłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym nie później niż 72 godziny przed pierwotnie planowanym rozpoczęciem IMPREZY. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony ORGANIZATORA dodatkowych zobowiązań w stosunku do UCZESTNIKA ani jakichkolwiek roszczeń UCZESTNIKA w stosunku do ORGANIZATORA.

IV. UCZESTNICTWO

1. W IMPREZIE mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia IMPREZY ukończą 18 lat i posługują się w sposób komunikatywnym językiem polskim lub angielskim.

2. Warunkiem udziału w IMPREZIE jest:

a) wypełnienie i przesłanie ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej,

b) wniesienie opłat za voucher w wysokości oraz terminach określonych w rozdziale V niniejszego Regulaminu,

c) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

d) akceptacja udziału w IMPREZIE na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia,

e) wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych UCZESTNIKA podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, dla celów niezbędnych do realizacji przez ORGANIZATORA IMPREZY,

f) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku UCZESTNIKA w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych ORGANIZATORA, w zakresie określonym w ust. 4 poniżej,

g) posiadanie i zabranie ze sobą na IMPREZĘ paszportu ważnego co najmniej do dnia 30 września 2020.

3. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 2 lit. c, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. UCZESTNIK upoważnia ORGANIZATORA do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w IMPREZIE,

c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

h) publikowanie zdjęć UCZESTNIKA z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegu.

5. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom IMPREZY sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych partnerów i sponsorów IMPREZY dostępna jest na stronie internetowej IMPREZY.

6. Jeżeli lista UCZESTNIKÓW IMPREZY jest pełna, ORGANIZATOR może otworzyć listę rezerwową. Umieszczenie UCZESTNIKA na liście rezerwowej nie daje gwarancji uczestnictwa w IMPREZIE. ORGANIZATOR poinformuje UCZESTNIKÓW umieszczonych na liście rezerwowej o zakwalifikowaniu ich do udziału w IMPREZIE nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem IMPREZY.

V. REJESTRACJA I OPŁATY

1. Przez REJESTRACJĘ w IMPREZIE rozumie się wypełnienie i przesłanie ORGANIZATOROWI za pośrednictwem strony internetowej zgłoszenia udziału w IMPREZIE oraz wniesienie opłaty za VOUCHER.

2. Opłata za VOUCHER powinna zostać wniesiona najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i przesłania ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego.

3. Opłaty za VOUCHER należy dokonać przelewem na rachunek bankowy podany w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uczestnictwa w IMPREZIE wskazując w tytule przelewu treść wygenerowaną przez system rejestracyjny lub przez system szybkiej płatności umieszczony na stronie internetowej przy zapisie.

4. Brak wniesionej opłaty za VOUCHER w terminie 7 dni licząc od dnia wypełnienia i przesłania ORGANIZATOROWI formularza zgłoszeniowego daje ORGANIZATOROWI prawo do anulowania zgłoszenia.

5. Liczba VOUCHERÓW upoważniających do udziału w IMPREZIE jest ograniczona.

6. ORGANIZATOR potwierdza przyjęcie REJESTRACJI UCZESTNIKA pocztą elektroniczną przesłaną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

7. O przyjęciu REJESTRACJI decyduje kolejność wpływu opłaty za VOUCHER na konto bankowe ORGANIZATORA.

8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży VOUCHERÓW w każdej chwili bez podania przyczyny.

9. Opłaty za VOUCHERY wniesione po terminie zakończenia sprzedaży lub po wyczerpaniu miejsc zostaną zwrócone przelewem na konto bankowe nadawcy w ciągu 7 dni licząc od chwili doręczenia ORGANIZATOROWI własnoręcznie podpisanej dyspozycji ze wskazaniem numeru konta bankowego przez wpłacającego, którego REJESTRACJA w IMPREZIE nie została przyjęta.

10. O odmowie przyjęcia REJESTRACJI osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od chwili zaksięgowania wpłaty za VOUCHER na koncie ORGANIZATORA.

11. Wysokość zaliczki za VOUCHER jest stała i wynosi 700 euro (słownie: siedemset euro).

12. Całkowita opłata za VOUCHER uzależniona jest od terminu wpłacenia zaliczki:

•zaliczka do 30.06.2019, cena 1290 euro

•zaliczka do 30.09.2019, cena 1490 euro

•zaliczka do 31.12.2019, cena 1690 euro

•zaliczka do 31.01.2020, cena 1890 euro

13. Opłatę za VOUCHER należy wnieść przelewem na konto bankowe ORGANIZATORA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020.

14. Szczegóły dotyczące wysokości opłaty za VOUCHER, numeru rachunku bankowego oraz terminu wniesienia tej opłaty zostaną przekazane każdemu UCZESTNIKOWI za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłanej na adres podany przez UCZESTNIKA w formularzu zgłoszeniowym, po zakończeniu procesu REJESTRACJI.

15. Niewniesienie opłaty za VOUCHER w terminie uprawnia ORGANIZATORA do skreślenia UCZESTNIKA. UCZESTNIKOWI nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

16. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat oraz zniżek w każdej chwili bez podania przyczyny.

17. O zmianie wysokości opłat bądź zniżek ORGANIZATOR poinformuje na stronie internetowej IMPREZY najpóźniej na trzy dni przed wejściem zmian w życie.

18. ORGANIZATOR dopuszcza możliwość zmiany danych UCZESTNIKA i przeniesienia prawa do udziału w IMPREZIE na inną osobę po zakończeniu procesu REJESTRACJI. Zmiany takiej można dokonać nie później niż 01 luty 2020. Koszty związane z zamianą biletu lotniczego ponosi osoba wnioskująca o zmianę.

VI. PAKIETY

1. VOUCHER zawiera:

a) prawo do udziału w IMPREZIE w charakterze UCZESTNIKA,

b) zestaw startowy obejmujący:

i. kurtkę lub bluzę,

ii. 2 koszulki techniczne,

iii. ewentualnie inne przedmioty stanowiące wyposażenie do biegu

c) ROADBOOK na każdy z czterech etapów IMPREZY,

d) wyżywienie,

e) wodę pitną,

f) noclegi na biwakach i w hotelach podczas trwania IMPREZY,

g) ubezpieczenie kosztów leczenia z opcją sportów wysokiego ryzyka,

h) depozyt jednej standardowej torby lub plecaka na czas biegu,

i) pomiar czasu,

j) wsparcie medycznego zespołu ratowniczego,

k) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w trakcie IMPREZY,

l) nagrody dla UCZESTNIKÓW, którzy ukończą IMPREZĘ:

i. okolicznościowy medal.

2. PAKIET TRANSFEROWY zawiera:

przelot samolotem w obie strony z jednego z głównych lotnisk w Polsce (konkretny lot wskazuje ORGANIZATOR), istnieje możliwość wykupienia udziału w imprezie bez przelotu – w takiej opcji UCZESTNIK otrzyma informację o czasie i miejscu stawiennictwa na terenie Maroko, nie później niż 4 miesiące przed rozpoczęciem eventu.

VII. TRASA I ROADBOOK

1. W trakcie biegu UCZESTNICY IMPREZY mają obowiązek podążać trasą oznakowaną przez ORGANIZATORA. Szczegółowe wytyczne dotyczące zachowania się na trasie biegu są ujęte w „Zasadach Ogólnych Biegu RUNMAGEDDON GLOBAL”, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa trasa będzie oznakowana minimum co 300 metrów.

3. Dokładna trasa biegów objęta jest tajemnicą i zostanie udostępniona UCZESTNIKOM w formie drukowanej w postaci broszury z informacjami nawigacyjnymi, określanej dalej jako ROADBOOK.

4. Start do każdego etapu poprzedzi odprawa, w trakcie której ORGANIZATOR udzieli słownych instrukcji dotyczących trasy danego etapu.

5. ROADBOOKI będą rozdawane UCZESTNIKOM przez ORGANIZATORA w trakcie odprawy przed rozpoczęciem IMPREZY.

6. Na trasie IMPREZY znajdują się przeszkody o zróżnicowanym stopniu trudności, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność psychiczną UCZESTNIKÓW.

7. ORGANIZATOR przewiduje trzy rodzaje przeszkód na trasie biegu:

a) naturalne, takie jak na przykład: błoto, morze, wzniesienia, skały, wydmy,

b) sztuczne, takie jak na przykład: ściany, liny, trawersy poziome, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem: przeszkód tego rodzaju nie pokonują zawodnicy startujący w formule SAHARA 50/120 bez przeszkód.

8. Na trasie biegu mogą być rozmieszczone punkty kontrolne.

9. Każdy UCZESTNIK musi się zameldować na punktach kontrolnych zgodnie z ich kolejnością określoną w ROADBOOKu. Zaliczenie etapu możliwe jest tylko pod warunkiem zameldowania się na wszystkich wskazanych w ROADBOOKu punktach kontrolnych.

10. Jakakolwiek pomoc zewnętrzna UCZESTNIKOM na trasie przez osoby inne niż przedstawiciele ORGANIZATORA jest bezwzględnie zakazana pod groźbą minut karnych bądź dyskwalifikacji.

11. O zakresie i wysokości kar decyduje Dyrektor IMPREZY na wniosek innego UCZESTNIKA bądź przedstawiciela ORGANIZATORA.

VIII. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE

1. Każdy UCZESTNIK IMPREZY musi zabrać ze sobą na IMPREZĘ:

a) paszport ważny co najmniej do 30 września 2020,

b) odzież i obuwie odpowiednie do panujących na IMPREZIE warunków geograficznych i meteorologicznych,

c) mały plecak, który zabrany będzie na bieg,

d) latarkę czołową oraz komplet zapasowych baterii,

e) zapalniczkę,

f) gwizdek,

g) opakowanie kremu z filtrem UV (rekomendowany UV30+),

h) sztyft do ust z filtrem UV,

i) 100 euro w drobnych banknotach lub równowartość w walucie miejscowej,

j) okulary przeciw słoneczne

k) camel bag lub bidon o pojemności najmniej 2 litry

IX. WODA PITNA

1. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM wodę pitną przez cały czas trwania IMPREZY – zawodnicy są zobowiązani do posiadania sprzętu umożliwiającego transport wody (camel bag; bidon itp.)

2. Woda dla UCZESTNIKÓW dostępna będzie w wyznaczonym miejscu na terenie BIWAKU oraz w punkcie regeneracyjnym.

3. UCZESTNICY są zobowiązani do zaopatrzenia się w miejscu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w odpowiednią ilość wody pitnej na czas biegu (przed startem).

4. Woda pitna udostępniana przez ORGANIZATORA UCZESTNIKOM w trakcie IMPREZY służy wyłącznie do celów spożywczych UCZESTNIKA; pod żadnym warunkiem UCZESTNIKOM nie wolno używać udostępnionej przez ORGANIZATORA wody pitnej do takich celów jak na przykład mycie i pranie.

5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo nałożenia kary, z dyskwalifikacją włącznie, na UCZESTNIKA, któremu udowodnione zostanie niewłaściwe korzystanie z udostępnionej UCZESTNIKOM przez ORGANIZATORA wody pitnej.

X. NUMERY STARTOWE

1. ORGANIZATOR przydzieli każdemu UCZESTNIKOWI numer startowy.

2. Numer startowy będzie naniesiony na wybranych elementach zestawu startowego lub bezpośrednio na skórę zawodnika zmywalnym markerem.

3. W trakcie trwania IMPREZY UCZESTNIKOM nie wolno posługiwać się elementami zestawu startowego z innym numerem startowym niż przydzielony przez ORGANIZATORA.

4. Na czas biegu (od startu do mety) UCZESTNICY muszą posiadać numer startowy będący elementem zestawu startowego na odzieży lub naniesiony na skórze w widocznym, wskazanym przez organizatora miejscu.

5. ORGANIZATOR ma prawo umieścić na numerze startowym będącym elementem zestawu startowego logotyp IMPREZY oraz logotypy sponsorów bądź partnerów IMPREZY.

6. Brak numeru startowego na trasie biegu skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją UCZESTNIKA.

XI. WYŻYWIENIE

1. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM wyżywienie w trakcie trwania IMPREZY.

2. Każdego pełnego dnia IMPREZY wyżywienie stanowić będą trzy posiłki:

a) śniadanie,

b) lunch,

c) kolacja.

3. ORGANIZATOR dołoży wszelkich starań aby posiłki były zdrowe i pożywne, jednak nie przewiduje podawania posiłków spełniających specjalne oczekiwania dietetyczne UCZESTNIKÓW.

XII. ZAKWATEROWANIE

1. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOM zakwaterowanie w trakcie trwania IMPREZY.

2. W ramach VOUCHERU będą to:

a) noclegi w namiotach wieloosobowych rozbitych na BIWAKU,

b) nocleg w hotelu klasy turystycznej w pokoju wieloosobowym.

3. Z zakwaterowania zapewnionego UCZESTNIKOM przez ORGANIZATORA korzystać mogą wyłącznie UCZESTNICY IMPREZY.

XIII. OPIEKA MEDYCZNA

1. ORGANIZATOR zapewnia co najmniej jeden medyczny zespół ratunkowy na trasie biegu.

2. Medyczny zespół ratunkowy będzie się poruszał po trasie samochodem terenowym i w

jego składzie będzie lekarz.

3. Medyczny zespół ratunkowy ma prawo podjąć decyzję o eliminacji UCZESTNIKA z dalszego udziału w IMPREZIE jeżeli zgodnie z diagnozą lekarza nie może on kontynuować biegu z powodu urazów fizycznych bądź konieczności udzielenia natychmiastowej specjalistycznej opieki medycznej.

XIV. REZYGNACJA / DYSKWALIFIKACJA

1. Pod żadnym pozorem UCZESTNIK IMPREZY nie może zrezygnować z udziału w IMPREZIE w trakcie jej trwania bez poinformowania ORGANIZATORA i podpisania stosownych dokumentów.

2. UCZESTNIK może zostać zdyskwalifikowany decyzją ORGANIZATORA za nie stosowanie się do Regulaminu i jego aneksów bądź rażące naruszenie zasad współżycia społecznego albo dobrego imienia ORGANIZATORA.

XV. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W IMPREZIE

1. W terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zgłaszający udział w IMPREZIE wypełnił i przesłał ORGANIZATOROWI formularz zgłoszeniowy,

b) zgłaszający udział w IMPREZIE wniósł opłatę za PAKIET STARTOWY.

W takim przypadku UCZESTNIKOWI IMPREZY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny; po upływie powyższego terminu prawo to wygasa.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować ORGANIZATORA o swojej decyzji; informację taką należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewelina.poplawska@runmageddon.pl przy czym informacja ta powinna zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy a także wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot wniesionej opłaty za VOUCHER.

3. W przypadku odstąpienia od umowy ORGANIZATOR zwróci wszystkie otrzymane od UCZESTNIKA płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji UCZESTNIKA; UCZESTNIK nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.

XVI. ODWOŁANIE IMPREZY

1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania IMPREZY w każdej chwili bez podania przyczyny.

2. UCZESTNICY zostaną poinformowani o odwołaniu IMPREZY poprzez informację na stronie internetowej IMPREZY oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres podany przez UCZESTNIKA w formularzu zgłoszeniowym.

3. W przypadku odwołania IMPREZY przez ORGANIZATORA wniesione przez UCZESTNIKÓW opłaty zostaną zwrócone UCZESTNIKOM w całości najpóźniej w ciągu 7 dni od doręczenia ORGANIZATOROWI przez UCZESTNIKA własnoręcznie podpisanej dyspozycji wraz ze wskazaniem numeru konta, na które ma zostać dokonany zwrot wniesionych opłat.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. IMPREZA prowadzona jest w języku polskim oraz opcjonalnie angielskim.

2. Oficjalną stroną internetową IMPREZY jest domena www.global.runmageddon.pl

3. Dyrektora IMPREZY wskazuje ORGANIZATOR.

4. UCZESTNICY mogą zabrać ze sobą na IMPREZĘ wyłącznie bagaż spełniający wymagania określone przez linie lotnicze zapewniające przelot w miejsce IMPREZY.

5. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zabrane przez UCZESTNIKA na IMPREZĘ., w tym również przedmioty znajdujące się w torbie oddanej przez UCZESTNIKA na czas biegu do depozytu. W torbie oddanej do depozytu powinny znajdować się tylko przedmioty codziennego użytku, o wartości nie przekraczającej 100EUR. W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu przez UCZESTNIKA o takiej potrzebie, ORGANIZATOR może przyjąć na przechowanie przedmioty o wartości przekraczającej 100 EUR. Przechowanie takich przedmiotów odbywa się za opłatą wskazaną przez ORGANIZATORA adekwatną do stanu i wartości takich przedmiotów. ORGANIZATOR nie ma jednak obowiązku przyjmowania takich przedmiotów na przechowanie.

6. Na teren BIWAKU, poza przedstawicielami ORGANIZATORA, wstęp mają wyłącznie UCZESTNICY IMPREZY.

7. ORGANIZATOR ma prawo w każdej chwili zażądać od UCZESTNIKA paszportu w celu jego identyfikacji.

8. UCZESTNIK jest zobowiązany do posiadania przy sobie własnego paszportu przez cały czas trwania IMPREZY, dlatego w interesie każdego UCZESTNIKA jest odpowiednie zabezpieczenie dokumentu przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź zagubieniem w trakcie IMPREZY.

9. Z wszelkich świadczeń oraz infrastruktury przygotowanej przez ORGANIZATORA mogą korzystać wyłącznie UCZESTNICY IMPREZY.

10. W przypadku wątpliwości co do interpretacji któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu obowiązującą interpretacją jest interpretacja ORGANIZATORA.

 

ZAŁĄCZNIK 1

 

 

ZAŁĄCZNIK 2